Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztató

A jelen Adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatást a Szabadelvű Polgári Egyesület (továbbiakban: SZPE) a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: "Adatvédelmi törvény") foglalt adatvédelmi és adatbiztonsági feltételeknek és követelményeknek, így különösen az Adatvédelmi törvény 14.§-ában foglalt tájékoztatási kötelezettségnek való megfelelés céljából készítette és hozta nyilvánosságra. Az SZPE a harmadik személyek (a továbbiakban: "Érdeklődők") által önkéntesen rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az alábbi adatkezelési és adatvédelmi elvek és feltételek alapján kezeli.

1. A kezelt személyes adatok köre Az SZPE kizárólag azon személyes adatokat kezeli, amelyeket az Érdeklődők az SZPE által www.szabadpolgar.hu weboldalon történő regisztráció során önkéntesen, az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában bocsátottak az SZPE rendelkezésére, és amelyeknek az SZPE által történő kezeléséhez a személyes adatok jogosultja előzetesen, kifejezetten és önkéntesen hozzájárulását adja.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja

2.1 Az SZPE az Érdeklődők által rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag saját célú anyagoknak, így különösen rendszeres hírleveleknek, valamint egyéb hirdetési és tájékoztató anyagoknak az Érdeklődők részére közvetlen megkeresés módszerével, így különösen e-mailben, telefonon, sms, mms útján vagy postai úton történő küldésének céljából gyűjti és kezeli.

2.2 Az SZPE által végzett adatkezelés az Érdeklődők önkéntes adatszolgáltatásán és az Érdeklődőknek az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatás birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapul.

3. Az adatkezelésre jogosultak és a kezelt adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre Az adatkezelésre az Érdeklődők hozzájárulása alapján az SZPE jogosult. Az SZPE által végzett adatkezelési tevékenység során az alábbi természetes személyeknek van hozzáférése az Érdeklődők által rendelkezésre bocsátott személyes adatokhoz: elnökségi tagok, a honlap adminisztrációját végző személy.

4. Az adatkezelés módja

4.1 Az SZPE a Polgárok által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat kizárólag saját rendszerében - így különösen a www.szabadpolgar.hu weboldalhoz kapcsolódó adminisztrációs felületen, ezen nyilvántartásból végzett rendszeresen lementéseknek megfelelően CD/DVD-lemezen - tárolja és csak a 2. pontban meghatározott célból kezeli.

4.2 Az SZPE a rendelkezésre bocsátott személyes adatokat – az Adatvédelmi törvény 7.§-ában foglalt biztonsági követelményeknek megfelelően – bizalmasan kezeli és minden szükséges technikai és szervezési lépést és intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatokhoz illetéktelen, az adatkezelésre nem jogosult és a 3. pontban nem nevesített személy ne férhessen hozzá, így különösen, hogy az adatok nyilvánosságra ne kerülhessenek.

4.3 Az SZPE által kezelt adatok a 2. pontban rögzített adatkezelési céltól eltérő célú kezelésre, felhasználásra, illetve harmadik fél részére továbbításra és átadásra nem kerülnek, kivéve, ha ehhez az érintett Érdeklődő előzetesen kifejezetten hozzájárult.

5. Az Érdeklődők adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei Az SZPE által végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatosan az érintett Érdeklődők az alábbi jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel élhetnek az Adatvédelmi törvény 14.§-a alapján: - az Érdeklődő tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről. Ebben az esetben az SZPE köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a kért tájékoztatást. Az adott évben azonos területre vonatkozó első tájékoztatási kérelem esetén a tájékoztatás ingyenes. Minden egyes további tájékoztatási kérelem esetén a tájékoztatásért az SZPE részére fizetendő költségtérítés összege 3.000,- Ft. - az Érdeklődő kérheti személyes adatai helyesbítését és törlését. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett Érdeklődő azt a törvénynek megfelelően kéri, ha a személyes adat hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem korrigálható – feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, továbbá ha azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) elrendelte. Törlés helyett zároljuk a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Megjelöljük az általunk kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen. A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintett Érdeklődőt értesíteni kell. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett Érdeklődő jogos érdekét nem sérti. - az Érdeklődő tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az adatkezelő a tiltakozást köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálni, és annak eredményéről a kérelmező Érdeklődőt írásban tájékoztatni. Amennyiben az érintett Érdeklődő az adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az ellen - a döntés közlésétől vagy a határidő lejártától számított 30 napon belül - az Adatvédelmi törvényben meghatározott módon bírósághoz fordulhat. - az Érdeklődő jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. 6. Az adatkezelés időtartama 6.1 Az SZPE az Érdeklődők önkéntes adatszolgáltatásán és az Érdeklődőknek az adatkezelés feltételeire és módjára vonatkozó tájékoztatása birtokában történt, előzetes, kifejezett és önkéntes hozzájárulásán alapuló adatkezelést határozatlan ideig, az Érdeklődők által tett adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a 2.1 pontban meghatározott adatkezelési cél megszűnéséig végzi. 6.2 Az Érdeklődő által tett hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható. A hozzájáruló nyilatkozat visszavonása esetén az SZPE a nyilatkozó Érdeklődő nevét és minden egyéb személyes adatát a 4.2 pontban meghatározott adatkezelési nyilvántartásból haladéktalanul törli, ezen személyes adatokat a továbbiakban nem kezeli. 6.3 Az Adatvédelmi törvény értelmében személyes adatait csak arra használjuk, hogy anyagainkkal, hírleveleinkkel, egyéb hirdetéseinkkel megkeressük. Adatainak felhasználását addig tekintjük folyamatosnak, amíg nem kéri azok törlését a nyilvántartásból.

Hírlevél

Iratkozzon föl hírlevelünkre!Kérjük, föliratkozás előtt olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot!

Meg akarunk szabadulni a 21. századra dogmává silányult ideológiai béklyóktól. Értelmes vitát, megegyezést és társadalmi kiegyezést akarunk végre. A demokrácia szétrombolása, a gazdaság lepusztítása, a félelemkeltés, erőszak és gyűlölet ellen minden demokratával készek vagyunk a szövetségre: mérsékelt konzervatívval és szociáldemokratával egyaránt. Célunk a demokrácia helyreállítása, a jogállam és a magántulajdon védelme, olyan politikai gondolkodás elterjesztése, amely nem enged a jogállamiságból, amely megbecsüli a tudást és a kultúrát. Kiegyensúlyozott, jómódú, derűs és európai – azaz polgári – Magyarországot szeretnénk.

Backlink izmir masöz