Szabadelvű nyilatkozat - 4. Méltóság és megértés

4. Méltóság és megértés – a polgári értékek ereje

Magyarország máris nagy utat tett meg: húsz éve egy szürke és kilátástalan elnyomó rendszert ráztunk le, hogy hazánk Európa büszke és egyenrangú tagjává váljék. A szabadság megélésének első öröme után már látjuk: ez az út akkor vált egyre rögösebbé, amikor azt hittük, a nehezén már túl vagyunk. Sokan gondoljuk ma úgy: hazánk, családunk, barátaink, közösségeink szabadsága és boldogsága törékenyebb, mint hittük.

Nekünk nem adatott meg, ami Európa nyugati felének igen, hogy fokozatosan építhessük föl a szabadság, felelősség, együttérzés, elfogadás jellemezte közösségeinket. A történelem törekvéseinket sorra szétrombolta, de talán elődeink s mi sem akartuk elég elkötelezetten és kitartóan azt, talán elődeink és mi sem tettünk eleget azért, amit közülünk sokan itthon is szeretnének végre megvalósulni látni. Történelmünk során nem egy esélyt szalasztottunk el, tettünk tönkre. Közös társadalmi felelőtlenségünk, nemtörődömségünk, bezárkózásunk és a gyarló önzés együttesen okolható azért, hogy a sokunk által kívánatosnak tartott polgári demokrácia megteremtéséhez húsz évvel ezelőtt kevéssé előnyös pozíciókból kezdhettük hozzá.

Húsz éve újabb esélyt kaptunk, s az elmúlt két évtized alatt soha nem fenyegetett még ilyen erővel annak a réme, mint ma – hogy ezzel sem tudunk élni.

Sokan vagyunk, akiknek az olyan szavakba foglalt értékek, mint: felelősség, méltóság, tisztesség, józanság, mérték, belátás, elfogadás, együttérzés nem jelszó, de nap mint nap megélt elkötelezettség.

Sokan vagyunk, akiknek ezek az értékek teszik valódivá, élhetővé az életet.

Sokan vagyunk, akik ma képviselet nélkül érezzük magunkat, és választ akarunk találni arra, miképp lehet Magyarország sikeres, nyugodt, kiegyensúlyozott és derűs ország.

Hiszünk abban, hogy

 • Magyarország toleráns, nyitott ország, a magyarok józanul gondolkodó, tisztességes emberek;

 • a boldogulás kulcsa a megegyezés, a bölcs belátás, a felelősségvállalás, a partneri viszony kialakítása a politikában is;

 • Magyarország felelős minden egyes polgáráért, közösségeiért, s védelmet kell nyújtania nekik az erőszakkal, a gyűlölettel, a kirekesztéssel, a megalázással szemben;

 • az erőszak ostoba és elfogadhatatlan válasz a problémákra,

 • a gyarapodáshoz a tanuláson, a munkán, az önfejlesztésen és az öngondoskodáson keresztül vezet az út;jó helyre kerültünk az európai államok és a NATO, azaz a jog, a demokrácia és a biztonság közösségébe.

Hiszünk a polgári demokráciák alapértékeiben, hiszünk abban, hogy szabadságunk, biztonságunk annál szilárdabb, minél többen vannak, akik velünk együtt osztják, hogy a polgári élet alapja az önbecsülésen alapuló polgári öntudat, s az ebből fakadó viselkedés, melynek része:

 • saját szabadságunk, közösségeink és mások szabadságának védelme minden hatalommal, csoportosulással, egyénnel szemben, akik ezt veszélyeztetik;
 • igény saját magánéletünk és mások magánéletének sérthetetlenségére;
 • mások tisztelete, a belátás, hogy saját szabadságunk érvényesítése nem sértheti mások szabadságát;
 • annak elfogadása, hogy a demokratikus rendben a szabályok rendezik viszonyainkat, keretet adnak a társadalmi életnek, védelmet nyújtanak – ebből kiindulva a szabályok követése, betartásuk megkövetelése az államtól, hatalomtól, jogalkotóktól, jogalkalmazóktól, közösségektől és egyénektől;
 • a demagógia, az idegengyűlölet, a bűnbakkeresés, a megbélyegzés, az erőszak, az egyenlőtlenség és a kiváltságok, a készen kapott válaszok elutasítása;
 • az önvédelem megszervezése és tiltakozás a demokratikus rendet, mindannyiunk testi, lelki, szellemi biztonságát veszélyeztető fenyegető, kirekesztő, diktatórikus ideológiákkal szemben;
 • a felelős öngondoskodás és belső igény az önfejlesztésre;
 • a tudás, a munka és a teljesítményen alapuló siker megbecsülése;
 • az igényesség, a mértéktartás, a kiegyensúlyozottság, a tájékozottság tisztelete;
 • nyitottság, érdeklődés, igény más értékek megismerésére, elfogadásuk saját értékrendünk feladása nélkül – annak erősítésére, rugalmasabbá és sokszínűbbé tételére;
 • együttérzés, belátás és megértés másokkal szemben;
 • a kevésbé szerencsés körülmények közé születettek segítése, gondoskodás azokról, akik társadalmi vagy egyéni korlátaik miatt nem képesek magukról gondoskodni, a falak lebontása azok előtt, akik képesek erre, de nem kaptak rá lehetőséget;
 • hit az önszerveződő közösségek erejében;
 • igény a kiszámítható, tervezhető, biztonságos életre, s ennek az igénynek a felelős érvényesítése.

Erőt érzünk ahhoz, hogy együtt változtassunk, hogy együtt teremtsünk egy új minőségű, valóban polgári szabadságot.

 • Tartalmassá akarjuk végre tenni a polgári öntudatot és a civil cselekvést, gazdagodásunk forrásává más kultúrák befogadását, erkölcsi elégtétellé a toleranciát.
 • Olyan ország megteremtéséhez szeretnénk hozzájárulni, amelyben az anyagi jólét, az elismerés és siker a tudás, a tisztességes munka és a jó teljesítmény biztos gyümölcse, amelyben mindenki egyenlő lehetőséget kap képességei kibontakoztatásához.
 • Meg akarjuk teremteni a törvények tiszteletének kultúráját, mely társadalmunk biztonságérzetének alapja, mely kiszámíthatóvá teszi a jövőt és garantálja a mindennapi élet zavartalanságát.
 • Valósággá és általános igénnyé akarjuk tenni az esélyek tényleges, nem csak papíron létező egyenlőségét.
 • Meg akarjuk szüntetni a szorongást és félelmet otthon, a munkahelyeken, a közösségekben, az utcákon és a társadalmi erőszakot védtelenül szemlélők lelkében.
 • Meg akarjuk teremteni annak a kultúráját, hogy felelősek vagyunk önmagunk testi és lelki egészségéért, szavainkért és tetteinkért, az elesettekért és a minket körülvevő természeti és tárgyi környezetért.
 • Tudjuk, hogy a globalizált világ nem választás kérdése, hanem realitás. Tudjuk, hogy a gazdasági, kulturális, társadalmi, politikai globalizáció számunkra is új lehetőségeket nyújt, de új veszélyekkel is fenyeget. Meggyőződésünk, hogy a globalizáció ellen nem ostoba szélmalomharcot kell vívnunk, hanem tudatos tervezéssel és cselekvéssel kell élnünk előyeivel, és védekeznünk veszélyei ellen.
 • Belső igénnyé és mindenki számára folyamatosan elérhetővé akarjuk tenni a tudás megszerzését és frissítését.
 • Meg akarjuk szüntetni a nívós, egyetemes értékeket teremtő, hordozó és közvetítő kultúra anyagi kiszolgáltatottságát.

Hírlevél

Iratkozzon föl hírlevelünkre!Kérjük, föliratkozás előtt olvassa el az adatvédelmi nyilatkozatot!

Meg akarunk szabadulni a 21. századra dogmává silányult ideológiai béklyóktól. Értelmes vitát, megegyezést és társadalmi kiegyezést akarunk végre. A demokrácia szétrombolása, a gazdaság lepusztítása, a félelemkeltés, erőszak és gyűlölet ellen minden demokratával készek vagyunk a szövetségre: mérsékelt konzervatívval és szociáldemokratával egyaránt. Célunk a demokrácia helyreállítása, a jogállam és a magántulajdon védelme, olyan politikai gondolkodás elterjesztése, amely nem enged a jogállamiságból, amely megbecsüli a tudást és a kultúrát. Kiegyensúlyozott, jómódú, derűs és európai – azaz polgári – Magyarországot szeretnénk.

Backlink izmir masöz